Året 2023 på Minervas Uggla, med blicken framåt

Årets krönika kommer att fokusera på vad som har hänt här på Minervas Uggla. Jag har valt ut två huvudsakliga spår som jag kommer att fokusera på. Tanken är att sammanfatta dem något men också säga något om vart de pekar och kanske föregå mig själv i vad som kommer behöver uttryckas i ett antal, kommande texter.

Låt mig börja med att kort påminna om vad MU syftar till. Utifrån synsättet att Västerlandet nu befinner sig i en alltför tydlig skymningstid uppstår uppgiften att blicka bakåt och förstå vad det är som har lett till denna historiska punkt. Flera filosofer har ansett att det är hit vi är på väg, ibland med pessimism. Enligt Hegel öppnas möjligheten till förståelse upp först i efterhand, i en historisk epoks slutskede. Därav uttrycket att Minervas uggla lyfter i skymningen. Men att älta en sådan förståelse, eller att så bringa den till perfekt klarhet, har för mig inget egenvärde. Värdet av förståelsen ligger i att kunna staka ut en framtid. Om en sådan framtid finns i teorin så kan den också öppnas upp i praktiken. Huruvida det kommer ske kommer ner till vilja och beslutsamhet. Men i sin tur bygger detta på längtan. Men för att kunna längta efter något måste man först kunna skåda det. Tänkaren och konstnären måste skapa visionen.

Minervas Uggla har egentligen ända från början arbetat med två spår, det politiska och det andliga. I den liberala världen är det, åtminstone nominellt, så att dessa två sfärer förstås som åtskilda och behandlas så. Men den som tänker kring dessa saker inser att de inte är åtskilda och inte kan vara det – inte om det andliga ska ha någon betydelse i världen, ett uttryck, innebära ett sätt att vara. Jag har talat om detta i flera texter, nu senast i Konsumenten1, och ska i vanlig ordning försöka att inte upprepa mig utan istället hänvisa till de texter där detta analyseras2. Men om man tittar på det politiska spåret för sig, så har jag talat om detta som att Väst djupt har fastnat i liberal politik, i en liberal ordning. Något annat är inte verkligt levande i Väst idag, och även stater som kan anses vara de mest illiberala, som till exempel Ungern, har ingen genuin annan idé. De som försöker avvika hamnar i att betona den kristna identiteten och bundet till det försöker de bygga på konservatism. Att skapa ett genuint alternativ till en liberal ordning är vad den ryske filosofen Alexander Dugin försöker åstadkomma. Huruvida han lyckas förefaller mig tveksamt utifrån vad jag har sett, men jag är å andra sidan inte tillräckligt väl insatt i hans filosofi, så jag ska inte säga för mycket. Men den bygger i alla fall tveklöst på antiliberalism som idé (en slags negativ ansats), liksom konservatism och kristendom – åtminstone för Rysslands del. Idén är att varje civilisation på jorden själv ska fylla i med sitt andliga innehåll. Men för att återgå till Väst så är den liberala ordningen helt cementerad här, något annat är i stort sett förbjudet att tänka och Sverige är ett land där detta tar sig ett av de mest extrema uttrycken – våra politiker är liberala på ett djupt religiöst sätt, vilket jag också har diskuterat i flera texter.3 De är så djupt troende att de till och med helt har släppt statsbegreppet och statens grundläggande uppgifter och istället verkställer den liberala agendan som en religiös mission (Agenda 2030, klimatpolitiken, krigföring för den liberala ordningen istället för att försvara sina medborgare m.m. Idén om staten som något som är till för medborgarens skull är sedan länge helt övergiven).4

1: https://level.minervasuggla.se/konsumenten/

2: Se exempelvis:

Liberalen och konsumenten, de vandra hand i hand
https://level.minervasuggla.se/liberalen-och-konsumenten-de-vandra-hand-i-hand/

Tips på läsvärda artiklar special: En viktig intervju med Guillaume Faye
https://level.minervasuggla.se/tips-pa-lasvarda-artiklar-special-en-viktig-intervju-med-guillaume-faye/

Tips på läsvärda artiklar #1
https://level.minervasuggla.se/lastips-pa-artiklar-1/

Varför Västerlandet behöver en ny religion
https://level.minervasuggla.se/varfor-vasterlandet-behover-en-ny-religion/

Utgångspunkt
https://level.minervasuggla.se/utgangspunkt/

3: Se exempelvis:

Nyhetskommentarer mars 2023
https://level.minervasuggla.se/nyhetskommentarer-mars-2023/

Liberalismen som ett medvetande
https://level.minervasuggla.se/liberalismen-som-ett-medvetande/

Det liberala medvetandet
https://level.minervasuggla.se/det-liberala-medvetandet/

4: Se Sveriges förfall genom hobbesiansk lins
https://level.minervasuggla.se/sveriges-forfall-genom-hobbesiansk-lins/

Det är en stor ironi att liberaler anser sig icke-religiösa, vilket är vad de menar med att säga sekulära. (Även så kallade ateister kan vara omedvetet religiösa.) Men det finns inget som säger att en trosuppfattning behöver involvera en gud eller en andlig sfär. En strikt materiell och sinnlig värld, gudlös och nihilistisk kan också vara föremål för en trosuppfattning, och det är just vad liberal tro i grunden bygger på. Det är en religion byggd på en maximalt reducerad ontologi, och detta har också uttryckts av de filosofer som har formulerat den liberala världsbilden, som till exempel Willard Van Orman Quine, som är ett stort namn på filosofiinstitutioner i den anglosaxiska världen, liksom Ludwig Wittgenstein. En annan sorts gudlöshet är ju explicit formulerad i en religion som buddhismen. Även om man undflyr dessa religiösa frågor i teorin så undkommer man dem aldrig i praktiken. Ingen människa är utan religion, som Martin Heidegger sa. Vi manifesterar vår världsbild i hur vi lever. Och om man själv inte är herre över sin världsbild så är den herre över dig. Det finns förmodligen inget mer kraftfullt sätt att styra och kontrollera människor. Därför är det en frihet att känna sin egen religion, sin egen andlighet. Detta är därför ett viktigt spår på här på Minervas Uggla som jag nu lägger mycket tid på. Vilken är svenskarnas och västerlänningarnas egna, autentiska andlighet? Jag har formulerat det som att så länge vi inte vet detta och lever den, så är vi nedsänkta i medvetslöshet och saknar existentiell subjektivitet och riktning, och den karaktär som befinner sig i detta förlorade tillstånd kallar jag för ‘konsumenten’.5 Det är hög tid att svenskar börjar fundera på vilken vår egna andliga tradition är, vilken andlig substans som är vårt folks substans. Just här är mina tankar en stor del av tiden just nu, och det kommer med all sannolikhet rendera ett antal texter. Läsaren av MU kan se att det har hänt en del här på senare tid, med texter som Konsumenten och Tips på läsvärda artiklar special: En viktig intervju med Guillaume Faye.6 Jag ser det som att upptäckandet av vår autentiska andlighet är uppbundet med att komma till självmedvetenhet och förmodligen också ett återupptäckande av vilka vi är. För just nu är vi bara konsumenter, men inget folk ”är” konsumenter. Vi är hedningar, och detta kan finna sitt uttryck även i vår tid. Jag vill varmt rekommendera Guillaume Fayes insiktsfulla kommentarer om detta. Dessa ord belyser min tankeriktning avseende det andliga spåret.

5: Se länk under not 1 för en längre utläggning om denne karaktär.

6: Länkar under not 1 och 2.

Vad gäller det politiska spåret så har det som bekant och nämnt analyserats som en skärskådning av vad den liberalism som vi är så nedsänkta i egentligen innebär och essentiellt är. Den innebär en världsbild som vi lever efter, men detta är dolt för oss, det råder ingen medvetenhet om det. Ändå går vi i de spår som denna världsbild sätter upp. Det innebär att vi lever en rent materiell existens, vilket alltså visar på att detta inte kan separeras från religion och andlighet. Den liberala världsbilden är en förlängning av den vetenskapliga revolutionen, av Copernicus världsbild.7 Naturligtvis är det inget fel på vetenskap, men tänkandet om vad vetenskap är i sig har stannat av. Vad vetenskap och den till den kopplade teknologin i sig är och innebär vad var som upptog mycket av Martin Heideggers tankar, och jag uppfattar det som att han var frustrerad över att ingen försökte förstå vad vetenskap och teknologi innebär i mänsklig och andlig mening. Han sa bland annat att ”vetenskap tänker inte”, och att tänkandet i sig en gång var Västerlandets storhet (”glory”) men nu, förstår jag det som, menar han att vi har tappat detta.8 Istället låter vi teknologin vara herre över oss, och vetenskapen syftar endast till att resultera i produkter för kommers. Vi har fortfarande inte integrerat vetenskapen andligt, trots att vi har släppt löst dess krafter, vilket har gjorts via västerländska tanketraditioner. Vi måste återuppta dessa tankeuppgifter. Andra civilisationer har nu sannolikt sprungit förbi oss åtminstone gällande teknologiska framsteg, men det betyder å andra sidan inte att de har någon förståelse för den tradition detta grundas på.

7: Mer om detta hittas i texterna Om ontologi och politik samt Tre centrala begrepp för Västerlandets tillstånd (mening, självmedvetande, civilisation).

https://level.minervasuggla.se/om-ontologi-och-politik/

https://level.minervasuggla.se/tre-centrala-begrepp-for-vasterlandets-tillstandmening-sjalvmedvetande-civilisation/

8: Och jag instämmer i att vi idag lever i ett Väst som kan sägas karaktäriseras av att ingen längre tänker. Detta är istället ersatt med ”godhet”, ”värderingar”.

Det är bland annat sådant här jag syftar på när jag säger saker som att ”det liberala medvetandet aldrig har skådat Västerlandet”.9 Hos liberaler finns aldrig något intresse för Västerlandet som värld och dess själ. Det gäller också annat; man hör aldrig liberaler reflektera över Västerlandets historia eller dess konstnärliga uttryck, över dess otal genier. Det är knappast som att stoltheten över allt detta lyser i deras ögon. Tvärtom, skulle något av det vi förknippar med Västerlandet tas upp, så kan vi vara säkra på att det görs i negativa termer. Det är ett slags sjukdomstillstånd, men det är inte alla som är sjuka, det är inte alla som bär på denna dvärgsjuka. Detta kopplar till att liberalismen även har sina psykologiska och mytologiska grunder, vilket jag har skrivit en del om.10 Den verkar attrahera fantasilösa slavnaturer, ökensjälar. Och det finns en stark koppling mellan liberalism och fantasilöshet, samt brist på djupseende, vilket återigen i sin tur kopplar till andlighet. Detta är något som jag hoppas kunna återkomma till.

9: Som i till exempel Det liberala medvetandet, länkad i not 3.

10: Se Liberalismen som ett medvetande samt Reflektioner över partiledardebatten 13 september. Del 1/2: Den liberala mytens dominans.
https://level.minervasuggla.se/reflektioner-over-partiledardebatten-13-september-del-1-2-den-liberala-mytens-dominans/

samt

Liberalismen som ett medvetande
https://level.minervasuggla.se/liberalismen-som-ett-medvetande/

Detta att man är så oförmögen att göra en djupare analys är också något som jag har tagit upp under året.11 Våra liberala politiker kan aldrig förutse någonting, inte ens verkar de förmögna att reagera på problem som är helt uppenbara. Detta har att göra med flera saker, som jag också har behandlat i år. Dels ovan nämnda fantasilöshet och oförmåga att analysera hur enklaste saker hänger ihop. Man verkar stå helt utan förmåga att logiskt binda ihop saker, och allt verkar te sig för dem som lösryckta och isolerade fenomen, som ska hanteras som ”problem” inom olika områden. Inte minst ska polisen bringa ordning i kaoset.12 De är också vilseledda av median och rycks ständigt med i vår zeitgeist, vilka båda visar på osjälvständighet. De är också helt enkelt okvalificerade, och allt det här nämnda hänger naturligtvis ihop.13 Det eskalerande våldet i Sverige, tillsammans med andra saker, som kollapsen in i företagsvälde och en rent kommersiell tillvaro, skolans kollaps, folkutbytet med mera är alla uttryck för Sveriges pågående sönderfall som stat, och våra politiker kommer inte att lösa eller reversera det här. Ovanpå det håller de på att dra in Sverige i en militär konflikt som vi inte har något att göra med.14 Detta är något starkare än att misslyckas totalt med allt. Och då finns det ändå massa saker jag inte nämner här och aldrig har tagit upp på MU. Det är sedan en tid tillbaka nästan meningslöst att försöka bena upp politiken och försöka analysera dem i termer av olika områden, vanstyret är totalt. Detta är politisk skymningstid. Det enda meningsfulla som finns att sysselsätta sig med här är därför att tänka ett nytt politiskt paradigm.

Sist men inte minst: Läsaren av Minervas Uggla önskas ett gott nytt år!

11: Se bland annat:

Liberalen och konsumenten, de vandra hand i hand
https://level.minervasuggla.se/liberalen-och-konsumenten-de-vandra-hand-i-hand/

Vad Turkiets internationella ställningstaganden måste få oss att förstå om Sverige
https://level.minervasuggla.se/vad-turkiets-internationella-agerande-avslojar-om-sverige/

Det är ingen värderingskonflikt
https://level.minervasuggla.se/det-ar-ingen-varderingskonflikt/

Reflektioner över partiledardebatten 13 september. Del 2/2: Övriga observationer samt kommentar till Kristerssons tal till nationen
https://level.minervasuggla.se/reflektioner-over-partiledardebatten-13-september-del-2-2-ovriga-observationer-samt-kommentar-till-kristerssons-tal-till-nationen/

Tillägg till augustis nyhetskommentarer
https://level.minervasuggla.se/tillagg-till-augustis-nyhetskommentarer/

Nyhetskommentarer augusti 2023
https://level.minervasuggla.se/nyhetskommentarer-augusti-2023/

Liberalen konfronteras med kriget
https://level.minervasuggla.se/liberalen-konfronteras-med-kriget/

Victoria av Baden som symbol
https://level.minervasuggla.se/victoria-av-baden-som-symbol/

Detta tema är dock underliggande i många texter.

12: Se exempelvis Reflektioner över partiledardebatten 13 september. Del 2/2: Övriga observationer samt kommentar till Kristerssons tal till nationen.
https://level.minervasuggla.se/reflektioner-over-partiledardebatten-13-september-del-2-2-ovriga-observationer-samt-kommentar-till-kristerssons-tal-till-nationen/

13: Kanske diskuteras detta i sig bäst i

Vad Turkiets internationella ställningstaganden måste få oss att förstå om Sverige
https://level.minervasuggla.se/vad-turkiets-internationella-agerande-avslojar-om-sverige/

samt

Victoria av Baden som symbol
https://level.minervasuggla.se/victoria-av-baden-som-symbol/

14: Detta diskuteras bland annat i:

Nyhetskommentarer december 2023
https://level.minervasuggla.se/nyhetskommentarer-december-2023/

Tillägg till augustis nyhetskommentarer
https://level.minervasuggla.se/tillagg-till-augustis-nyhetskommentarer/

Nyhetskommentarer juli 2023
https://level.minervasuggla.se/nyhetskommentarer-juli-2023/

Nyhetskommentarer mars 2023
https://level.minervasuggla.se/nyhetskommentarer-mars-2023/

M: Ukrainas sak är vår
https://level.minervasuggla.se/m-ukrainas-sak-ar-var/

Uppföljande kommentarer med anledning av kriget i Ukraina
https://level.minervasuggla.se/uppfoljande-kommentarer-med-anledning-av-kriget-i-ukraina/

Några kommentarer med anledning av kriget i Ukraina
https://level.minervasuggla.se/nagra-kommentarer-med-anledning-av-kriget-i-ukraina/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *