Tips på läsvärda artiklar #6

1) Liberal myt och praktik – det tyska särfallet. Joakim Andersen. Motpol.

https://motpol.nu/oskorei/2024/02/27/liberal-myt-och-praktik-det-tyska-sarfallet/

Denna text av Andersen erbjuder mycket förklaringsvärde till varför det liberala rättvisebegreppet och de liberala värdena, med dess ”egalitära” etos inte alls är vad de ser ut att vara på ytan. Det beror på att kraften bakom orden kommer från den liberala myten, vårt politiska paradigms myt, som till största del har sina rötter i andra världskriget och dess utfall. Artikeln tar upp flera viktiga bitar i denna myt och hur den har utvecklats över tid. Som Andersen påpekar, så är det inte så att myten tappar kraft då tiden för de mytsättande händelserna hela tiden blir alltmer avlägsna, utan tvärtom tycks myten stärkas och hela tiden komma att breddas och omfatta mer – den ”accelererar”, som artikelförfattaren säger.

Myten avgör vad som syns och inte syns, vad vi matas med och vad som utgör en svart fläck i det kollektiva medvetandet – i alla fall är den determinerande för hur detta på ett mycket exakt och medvetet sätt inprogrammeras i det. Artikel utgår från tyskarna som offer för etnisk rensning och som ett folk som har fått utså stora lidanden och brutal behandling. Hur många hollywood-filmer har du sett på det temat? Det är tyskarna som är förövarna i den liberala myten, vilket i dess förlängning är vita människor. Detta är roten till dubbelstandarden i den påstått egalitära liberala ideologin, som i själva verket under ytan är en ordning som skapar en rangordning av grupper som förövare och offer, där offerkategorin är en privilegieposition. Detta är något högst verkligt, vilket exempelvis kan inses av att vi nu har en påtaglig dubbelstandard i det juridiska systemet, där vita ständigt döms för alltmer patetiska åsiktsbrott mellan andra grupper kan komma undan med faktiska grova brott. Alltså upphävs den förment centrala värderingen i det liberala väst att systemet ska vara färgblint och att man ska ha samma rättigheter och skyldigheter, livschanser och möta en samma objektiva rättsapparat oavsett hudfärg. Att detta på ett eller annat sätt skulle kollapsa var dock att förvänta, då oaktat myten en stat aldrig kan vara ett ”neutralt rum” på det sättet liberalismen föreställer sig – en av dess grundläggande villfarelser som Carl Schmitt analyserar i Det politiska som begrepp.1 Nu har detta system kollapsat till nackdel för de som negerade sina stater till förmån för att vara hela världens neutrala rum – vilket kanske kan sägas vara en rättvisa ytterst sett, trots allt.

Jag har själv berört det som Andersen tar upp i denna artikel, exempelvis kan ämnet sägas vara innefattat i min essä Liberalismen som ett medvetande2, som dock analyserar liberalismen på ett bredare och mer allmänt sätt, men ändå tar upp att den är begränsad i sitt tankeomfång och har specifika saker i åtanke när den talar. I den nämner jag också att ”[…] propositioner och begrepp kan ”ideologiseras” till att betyda i stort sett vad som helst, inte sällan motsatsen till sin nominella innebörd […]”. Jag tar också upp den liberala myten specifikt i texten Reflektioner över partiledardebatten 13 september. Del 1/2: Den liberala mytens dominans2, och tar i den upp ett exempel på hur den liberala myten (hos den okvalificerade) tar kontroll över det politiska tänkandet och ersätter begreppslig statslogik med en barnslig världsbild i grunden byggd på dikotomin gott och ont. Den liberala myten innefattar fler beståndsdelar än den Andersen här tar upp i sin artikel, men den han tar upp är den mest centrala. Den talar om specifika saker för att den trots allt är tidsbunden, och som jag har sagt tidigare så skulle en grundläggande förutsättning för att vi skulle leva i ett annat politiskt paradigm vara att denna myt har tappat sin kraft. Första steget på vägen dit är att medvetandegöra den.

1: På ett enkelt sätt kan det greppas direkt genom att man snabbt inser att om det vore så, så skulle aldrig några stater kunnat ha uppkommit från början.

2: Länkad bland relaterade artiklar längst ner.


2) Morgonröda – vad för gryningen med sig? Jalle Horn. Det Fria Sverige.

https://www.detfriasverige.se/morgonroda-vad-for-gryningen-med-sig/

Här är en pärla av Jalle Horn, en text som ligger helt i hjärtat av och i linje med vad jag försöker tala om här på MU. Tillsammans med Guillaume Fayes text om vad hedendom handlar om3 så kan den ses som en av de bästa komplementen hittills som jag har funnit om vad jag försöker säga om europeisk andlighet och den situation angående detta som vi nu befinner oss i och som vi måste finna svar på. Jag ser i raderna att Horn har exakt samma hedniska vibbar som jag själv om vad som kan vara på gång att hända. Kristendomens era är över i Europa, och vi befinner oss nu i tomheten efter en stor religions dominans. I praktiken har den nog varit död ganska länge, åtminstone i norra Europa, och det är tydligt att dess kvarhängande institutioner inte längre sysslar med något som har med kristendomen och vad som stipuleras i dess skrift att göra, vilket Horn också noterar: ”Den officiella svenska kyrkan gav upp den kristna tron mot vetenskap och den stora staten för hundra år sedan och har i vår tid hemfallit åt satanism och avgudadyrkan i den stora statens tjänst.”

Kristendomen var universell och ”definitiv”, hedendomen däremot tillåter lokala uttryck och tidslig förändring. Hedendomen kan mer autentiskt fånga en form av liv; ett folk och dess anda. Den kan också fungera som sammansvetsande med andra hedniska folk, och min mening är att sådana finns över hela jorden – åtminstone om man förstår begreppet ‘hedendom’ som jag gör. Och min plan är naturligtvis att fortsätta att förklara vad jag menar i kommande texter. Denna text som belyser något som i vår tid är så viktigt – för att inte säga akut – att tänka på, är en varm rekommendation som förhoppningsvis kan bidra till att fler börjar intressera sig för frågan.

Avslutningsvis måste ju skribentens namn uppmärksammas som en hednisk hint.

3: Länkad under relaterade texter.

Prenumerera på Minervas Uggla

Relaterat

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *