Utgångspunkt

En bärande utgångspunkt för Minervas Uggla är att Västerlandets befinner sig i ett uttömt politiskt paradigm, ett paradigm som inte har något syre kvar. Många av oss letar efter nya vägar, men än så länge verkar de ha lett till återvändsgränder. Gamla ideologier verkar inte kunna bli riktigt levande igen, men man ska aldrig säga aldrig. Som jag tänker på det, så är ideologier (och religioner) intimt uppbundna med idéer och föreställningar om sanning, åtminstone bland de som initierar en ny ideologisk eller religiös rörelse. Vilken genklang denna sanning sedan har hos andra blir avgörande för dess framgång, det determinerar åtminstone dess grundförutsättning. Analogt med hur vetenskapliga paradigm ersätts av nya när deras modeller inte längre klarar av att förklara de fenomen de undersöker, och därmed måste justera sina grundantaganden för att verkligheten kräver det, så tänker jag mig att idéer om samhälle och politik också är satta under ett liknande tryck att justera sig efter det som ofrånkomligen visa sig vara. Men att jämföra politiska paradigm med vetenskapliga är inte bara en jämförelse utan koppling mellan de två, tvärtom så är samhällsidéer och vetenskap (och filosofi och religion) intimt sammankopplade. Dock är det ju inte bara att förändra, i något av fallen. Människor är så klart psykologiskt investerade i paradigmen, och det finns tabun. När det gäller politiken så tillkommer också att intressen är i konflikt och att de som sitter på makten sällan är beredda att släppa den, oavsett hur oförmögna de är att styra eller ens lyckas ta något beslut som är till gagn för samhället. I Västerlandet börjar det bli svårt att komma ihåg när något sådant skedde senast.

Det sagda skissar en grundläggande bild av hur jag betraktar Västerlandets tillstånd och hur jag tänker kring Västerlandets räddning. Det kan uttryckas, åtminstone metaforiskt, som att en antites till det nuvarande paradigmet måste formuleras. Denna har dock ingenting med godtycklighet att göra, utan sanningssträvan. Den kommer att ställas mot en rutten tes.